Lukijalta: Lappeenrannan toimitilatoimikunta muutti kokouskäytäntöjään – Vastedes se pitää pöytäkirjoja, ja ne ovat pääosin julkisia

Päivi Virta-Salo

Kaksi vuotta sitten asetetussa Lappeenrannan toimitilatoimikunnassa on sekä virkamiehiä että poliittisia päättäjiä suurimmista puolueista.
Kaksi vuotta sitten asetetussa Lappeenrannan toimitilatoimikunnassa on sekä virkamiehiä että poliittisia päättäjiä suurimmista puolueista.

Etelä-Saimaassa sunnuntaina 25.10. julkaistussa Lappeenrannan toimitilatoimikuntaa koskevassa jutussa on esitetty näkemyksiä toimikunnan työskentelyyn, kokousmenettelyyn ja toimikunnan asiakirjojen julkisuuteen liittyen.

Jutussa on esitetty kysymys siitä, mikä on tämä isoja päätöksiä ohjaileva ja vahvaa valmisteluvaltaa käyttävä toimikunta. Lisäksi jutussa on esitetty pohdintaa, toteutuuko valmistelussa virkamiesvastuu, avoimuus, asiakirjojen julkisuus niin, että mahdolliset esteellisyydet tulevat ilmi ja asukkaiden valvonta ja vaikuttamismahdollisuudet taataan.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimitilatoimikunnan tehtävistä on linjattu kaupunginvaltuuston päätöksellä 4.6.2018. Valtuuston linjauksen jälkeen kaupunginhallitus asetti investointien puiteohjelman täytäntöönpanoa ohjaavan toimikunnan eli toimitilatoimikunnan. Toimikunnalle annettiin tehtäväksi ohjata ja koordinoida valtuuston päätöksen mukaisesti kaupungin investointien puiteohjelmaa.

Monitoimiareena- ja sisäliikuntahallihanke on yksi osa investointien puiteohjelman talonrakennushankkeista, jota toimitilatoimikunta on osaltaan ohjannut ja koordinoinut valtuuston linjausten mukaisesti. Hankkeen valmistelua on tehty myös viranhaltijatyönä. Hankkeen valmisteluun ovat asemansa perusteella osallistuneet kaupunkikonsernin useat eri viran- ja toimenhaltijat. Tämän yhteisvalmistelun tuloksena on syntynyt kaksi vaihtoehtoista esitystä hankkeen toteutuksesta eli viranhaltijaesitys ja toimitilatoimikunnan esitys.

Tuuli Kanerva, Leo Lindroos ja Antti Soini

Monitoimiareena- ja sisäliikuntahalli on ollut vain yksi toimitilatoimikunnan talonrakennushannkeista. Muita Lappeenrannan investointipuiteohjelman hankkeita on ollut muun muassa Länsialueen palveluverkkosuunnitelma.
Monitoimiareena- ja sisäliikuntahalli on ollut vain yksi toimitilatoimikunnan talonrakennushannkeista. Muita Lappeenrannan investointipuiteohjelman hankkeita on ollut muun muassa Länsialueen palveluverkkosuunnitelma.

Toimitilatoimikunta on kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Sen valmistelijoina ja esittelijöinä ovat toimineet kaupungin eri viranhaltijat riippuen käsiteltävästä asiasta. Lisäksi asioita toimikunnan käsittelyyn ovat valmistelleet myös toimitilakonsernin toimiva johto yhteistyössä kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Varsinaisia päätöksiä ei ole tehty toimitilatoimikunnassa, vaan ne on tehty toimivaltaisissa toimielimissä kuntalain ja kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

Etelä-Saimaan jutussa on esitetty osittain aiheellistakin kritiikkiä toimitilatoimikunnan kokouskäytännöistä. Toimitilatoimikunnan kokouskutsu eli esityslista on toimitettu toimikunnan jäsenille kaupungin normaalin käytännön mukaisesti. Kokouksista on pidetty muistiota, joka on sisällöllisesti pääosin vastannut pöytäkirjaa. Jatkossa toimitilatoimikunnan päätöksenteon dokumentointi yhteneväistetään kaikilta osin vastaamaan kaupungin muiden toimielinten pöytäkirjaamiskäytäntöjä.

Toimikunnan jäsenet ovat toimikuntatyöskentelyssään huomioineet mahdollisen esteellisyytensä normaalien kokouskäytäntöjen mukaisesti. Käsiteltävistä asioista on tiedotettu kokousten jälkeen. Myös kuntalaisten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen on toimikunnan työskentelyssä toteutettu asianmukaisesti.

Toimitilatoimikunnan kokousmuistiot ovat julkisia lukuun ottamatta muistioihin sisältyviä julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä tietoja. Etelä-Saimaa on pyytänyt muistioita nähtäväkseen ja muistiot voidaan lehdelle luovuttaa pois lukien niissä olevat julkisuuslain mukaan salassa pidettävät tiedot. Aiemmin kaupungin puolella asiassa on tapahtunut tulkintavirhe. Asiantilan korjaamiseksi ja avoimuuden varmistamiseksi kaupunki on julkistanut toimikunnan muistiot kokoushallintajärjestelmässään 26.10.2020. Muistiot julkaistaan myös kaupungin kotisivujen verkkopalvelussa heti kun se on mahdollista.

Risto Kakkola (sd.)

Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtaja