Lukijalta: Kaavoitus ja lupakäytännöt vaikeuttavat metsänhoitoa Lappeenrannassa

Suomessa on kolmiportainen kaavajärjestelmä eli maakuntakaava, osayleis- ja asemakaavat. Maakuntakaavoissa päätetään suurista kuntarajat ylittävistä yhteiskunnan tarpeista ja asemakaavoissa eli ns. detaljikaavoissa määritetään yksityiskohdat tonttien, kortteleiden ja kaupunginosien rakentamisessa. Metsien kannalta näissä ei ole ongelmia, ongelmat ovat osayleiskaavoissa. Metsätalous ja osayleiskaavat lupamääräyksineen törmäävät valitettavan usein.

Osayleiskaavaa laadittaessa päätökset tehdään senhetkisen parhaan tiedon valossa. Alueille tehdään luonto- ja muut selvitykset ja asianosaiset saavat ottaa kantaa merkintöihin ja rajoituksiin. Lopuksi valtuusto hyväksyy tai hylkää osayleiskaavan.

Metsämaat yleensä merkitään kaavamerkinnällä M tai V. Useimmat metsänomistajat haluavat käyttää metsiään, hakata leimikoita ja saada tuloa kasvattamistaan metsistä. Metsälain lisäksi heidän tulee noudattaa maankäyttö- ja rakennuslakia eli hakea hakkuille, jotka ylittävät ns. vähäisen toimenpiteen, maisematyölupa. Kaavaselostuksista selviää tapauskohtaisesti, milloin lupavaatimus on voimassa.

Ns. vähäiselle toimenpiteelle ei ole valtakunnallista sitovaa ohjeistusta, vaikka eduskunnan ympäristölautakunta on siitä antanut lausunnon. Lausunnon mukaan metsänhoitotyöt ja kasvatushakkuut ovat vähäisiä toimenpiteitä. Kunnat eivät tätä ohjeistusta noudata.

Lupavalmistelu on hidasta. Monet luvat seisovat kuukausia jopa vuosia, ja niihin pyydetään aina vain uusia selvityksiä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on selvästi sanottu, mitä lupahakemuksen tulee sisältää, mutta tämä ei rajoita lupakäsittelijöiden kekselijäisyyttä pyytää erilaisia lisäselvityksiä.

Papereiden pyörittelylle tulee asettaa rajat ja aikatauluja nopeuttaa. Maisematyölupa hakkuille tulee myöntää viipymättä, mikäli hakkuu on kaavamerkinnän ja kaavaselostuksen mukainen. Vaihtoehtoisesti lupa tulee hylätä, jotta hakija voi valittaa päätöksestä. Maisematyölupiin kuulumattomat ehdot on syytä jättää pois lupaehdoista. Toiminta tässä asiassa on hyvin kirjavaa Suomessa. On myös kuntia, joissa toiminta on sujuvaa.

Hyvä hallinto toimii nopeasti ja lakien mukaisesti. Nyt Lappeenrannassa ei niin ole.

Risto Laukas

Lappeenranta