Lukijalta: Leikkiessä lapsen minäkuva rakentuu ja itsetunto vahvistuu

Lapselle leikki on ennen kaikkea hauskaa ja luovaa toimintaa, jota ei ohjata ulkopuolelta ja joka ei vaadi erityistä lopputulosta. Leikkiessään lapsi kehittyy hyvin kokonaisvaltaisesti. Mielikuvitus, muisti, vuorovaikutus, sosiaaliset ja kielelliset taidot sekä motoriikka kehittyvät. Lapsi oppii säätelemään tunteitaan ja ottamaan huomioon toisten tunteita. Myös minäkuva rakentuu ja itsetunto vahvistuu. Leikki on lapselle tila, jossa hänen osallisuutensa ja toimijuutensa korostuu, kun hän toteuttaa omaa näkemystään. Leikki on lapsen aloitteellisuuden kasvualustaa.

Toteutuakseen leikki vaatii kokemuksia ympäröivästä maailmasta. Aikuiset mahdollistavat lasten leikin tutustumalla lapsen kanssa ympäröivään maailmaan. On kuitenkin oltava tarkkana, millaisia aikuisten omia asenteita välittyy lapsille. Niillä voi olla valtava merkitys: ne voivat joko mahdollistaa tai estää leikkiä.

Leikissä lapsi on johtaja ja aikuisen tehtävä on seurata mukana.

Tarvitaan aikaa leikkiä. Tutkimusten mukaan leikin käynnistyminen ja siihen uppoutuminen vaatii yhtäjaksoisesti noin 45 minuuttia. Tarpeetonta keskeyttämistä, ohjailemista tai rajoittamista on pyrittävä välttämään. Lasten leikki rakentuu vuorovaikutuksessa erilaisten neuvottelujen ja ehdotusten kautta. Lapsen kanssa voi harjoitella näitä taitoja.

Leikkivälineet eivät ole leikin laadun kannalta olennaisia. Tyhjästä pahvilaatikosta tulee hetkessä moneen leikkiin soveltuva väline. Välineiden järjestäminen ja asettaminen saataville on aikuisen tehtävä ja yksi tapa mahdollistaa leikkimistä.

Tärkeää on, että aikuinen ymmärtää leikin merkityksen ja oman roolinsa tukijana. Aito kiinnostuminen auttaa. Yhdessä leikkiminen kannattaa. Leikissä lapsi on johtaja ja aikuisen tehtävä on seurata mukana. Suostumalla lapsen ehdotuksiin aikuinen antaa lapselle mallin ohjeiden noudattamisesta. Tämä tukee sääntöjen oppimista.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat lasten kuvitteluleikin vähentyneen. Arjessa voi olla haastavaa löytää aikaa leikille. Ota lapsi mukaan arjen touhuihin. Anna aikaa leikille, heittäydy mukaan leikkiin. Ole läsnä. Anna lapsen leikkiä.

Sosionomiopiskelijat Anna Gestranius, Laura Lipsanen, Laura Pursiainen ja Tanja Takkinen sekä lehtori Outi Kokko-Muhonen, Saimaan ammattikorkeakoulu