Lukijalta: Rakennuslupajaoksen puheenjohtaja vastaa vihreille: Höltänmäen hakkuu toteutetaan metsätyösuunnitelman mukaisesti—Se on tehty ja hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa

Kimmo Klemola ja Virpi Junttila kirjoittivat (ES 18.9.) lähimetsien avohakkuista ja demokratian halveksunnasta. Hieman tarkennusta.

Hakkuualue sijaitsee Vanhan Viipurintien länsipuolella niin sanotun Mustolan radan eteläpuolella Höltänmäessä ja sivuaa Hiessillanojaa kolmen metsikkökuvion osalta. Alue sijoittuu pientalovaltaiselle asuntoalueelle ja kaava edellyttää 128 § mukaista maisematyölupaa. Metsän uudistaminen palvelee tulevaa rakentamista.

Rakennuslupajaos hyväksyy luvat, jos hakemus täyttää sille asetut ehdot ja kriteerit.

Alueella olevan Hiessillanojaan jätetään leveämmät suojakaistat,mitä PEFC-metsäsertifikaatti vaatii. Samalla suojakaistat toimivat viheryhteytenä molemmin puolin Hiessillanojaa. Maisematyölupaa haetaan metsäsuunnitelmien mukaisesti tehdyille hakkuusuunnitelmille, joita on mukautettu tukemaan alueen luontoarvoja. Tilalta on tarkoitus uudistaa metsää yhteensä 1,2 hehtaarin alueelta ja harventaa 3,7 hehtaarin alueelta, eli heidän kirjoituksessaan mainittu avohakkuu on 1,2 hehtaaria ja harvennus 3,7 hehtaaria.

Hakkuut rajoittuvat metsälakikohteeseen, kohde on rajattu omaan metsikkökuvioon ja tämä kuvio jätetään käsittelyn ulkopuolelle. Uudistushakkuun jälkeen istutaan kuusta ja rauduskoivua.

Naapureita on kuultu kirjeitse sekä hakijan että rakennusvalvonnan toimesta. Määräaikaan mennessä saapui kaksi huomautusta, joista molemmat koskivat tilalle johtavaa tietä. Toisessa pyydettiin huomioimaan sillan kantavuus ja toisessa muistutettiin tien ennallistamisesta hakkuun jälkeen. Ympäristötoimi lausuu ja toteaa, ettei suunnitelluilla toimenpidealueella ole ympäristötoimen tiedossa sellaisten uhanalaisten lajien esiintymiä, jotka estäisivät hakkuun.

Kun kirjoitetaan demokratia halveksunnasta, niin en oikein ymmärrä sitä, sillä hakkuu toteutetaan metsätyösuunnitelman mukaisesti, joka on tehty ja hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa, jossa molemmat allekirjoittajat ovat jäseninä. Demokraattisen vaikuttamisen paikka on silloin, kun hyväksytään metsätyösuunnitelma, ei siten, että itse hyväksyttyjä suunnitelmia vastustetaan sitten toteutusvaiheessa.

Rakennuslupajaos hyväksyy luvat, jos hakemus täyttää sille asetut ehdot ja kriteerit. Se kuuluu hakijan oikeusturvaan, eikä lupaa voi hylätä jonkun ideologian takia. Maisematyölupien käsittely siirrettiin rakennuslautakunnalta kaupunkikehityslautakuntaan vuonna 2009 ja nyt se palasi takaisin. Maisemalupien valvonta on kuulunut koko ajan rakennuslautakunnalle (nykyisin rakennuslupajaos), ja on luontevaa, että myös lupien käsittely tehdään siellä.

Seppo Smolander, rakennuslupajaoksen puheenjohtaja