Taiteen perusopetussa ei alueellinen tasa-arvo vielä toteudu — Sanataiteen ja mediataiteiden opetus on harvojen herkkua, arkkitehtuuria ei kaakossa opeteta ollenkaan

Taiteen perusopetuksen uusien opintosuunnitelmien myötä numerot poistuivat laajan oppimäärän päättötodistuksista. Sanallinen arvio on oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää.

Katja Juurikko

Musiikkioppilaitoksilla on vahva asema taiteen perusopetuksen järjestäjinä. Kuva Pohjois-Kymen musiikkiopistosta.

Tieto siitä, että taiteen perusopetuksen uudet opintosuunnitelmat (ops) otettiin käyttöön elokuun alussa, saattaa äkkiseltään kuulostaa paperinmakuiselta ja epäkiinnostavalta.

Asia kuitenkin koskettaa yli 120 000 suomalaislasta ja -nuorta. Taiteen perusopetusta järjestävät esimerkiksi musiikkiopistot ja kuvataidekoulut, kansalaisopistot, tanssi- ja käsityökoulut.

— Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua, koulun ulkopuolista taidekasvatusta, jolla on oma lainsäädäntönsä. Se on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen koulutusmuoto tutkintoon johtavan opetuksen ja harrastustoiminnan välissä, sanoo opetusneuvos Mikko Hartikainen Opetushallituksesta.

Taiteen perusopetusta annetaan yleisen (500 tuntia) ja laajan oppimäärän (1 300 tuntia) mukaisesti. Opetus on luvanvaraista ja luvan voi myöntää kunta tai opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuntien omalla päätöksellä järjestämää taiteen perusopetusta tuetaan asukasmäärään perustuvalla valtionosuudella, mutta ministeriön luvalla toimivat tahot saavat opetustuntiperustaista valtionosuutta.

Vuoden 2018 talousarvioon kirjattu määräraha kohdistuu 87 musiikkioppilaitokseen ja 41 muiden taiteiden oppilaitokseen.
— Viimeksi uusia ministeriön lupia oli haettavissa vuonna 2009.

Viimeksi uusia ministeriön lupia oli haettavissa vuonna 2009.

Vahvimmin edustettuina opetuksessa ovat musiikin ohella teatteri- ja kuvataide, käsityö ja tanssi. Sirkustaide ja sanataide ovat harvinaisempia. Uusi taiteenala on mediataiteet, joka korvaa entisen audiovisuaalisen taiteen.

Kaakkois-Suomessa mediataiteiden opetus alkaa tänä syksynä Kouvolan kansalaisopistossa.
Arkkitehtuuria opetetaan Itä-Suomessa vain Lapinlahdella.

Sanallinen arvio korvaa numerot

Uudistuksen myötä taiteen perusopetuksen laajassa oppimäärässä luovutaan numeroarvioinneista. Se korvataan sanallisella arviolla, jonka pitäisi olla ”oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää”.

— Muutos arviointiajattelussa on sinänsä aika iso. Viesti kentältä oli kuitenkin selkeä, opettajankoulutuksen ja tutkimuksen näkökulmat tukivat sitä. Numeroarvioinnille ei ole riittävän vankkoja perusteita.

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä tarkoittaa 1 300 oppituntia. Sen suorittaakseen lapsen ja nuoren on jaksettava harrastaa vuosien ajan tavoitteellisesti ja tasolta toiselle etenevästi.

Vesa Vuorela

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusluvalla taiteen perusopetusta tarjoaa muun muassa Etelä-Savon tanssiopisto. Kuva kevätjuhlaharjoituksista.

Elämäntilanteet muuttuvat, eivätkä kaikki pääse maaliin saakka.
— Olisi varmasti parempi, jos uudistuksen myötä entistä useampi oppilas suorittaisi kokonaisen oppimäärän. Vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä voi joissakin tilanteissa olla vähän haavoittuva.

Hartikainen uskoo, että kymmenen vuoden kuluttua taiteen perusopetus on nykyistä vahvempi osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja taidekasvatuksen kokonaisuutta.
— Kehitys on ollut myönteistä. Taiteen perusopetusta järjestetään useimmissa Suomessa kunnissa ja enenevässä määrin myös aikuisille. Heitä arvioidaan olevan mukana opetuksessa noin 10 000.

Alueellinen tasa-arvo ei toteudu

Taiteen perusopetusliitto on katto-organisaatio, joka ajaa kaikkien lasten ja nuorten yhtäläistä mahdollisuutta taiteen perusopetukseen, perheen varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

— Tuntumamme on, että taideopetuksen arvostus on nousussa ja toivomme tulevina vuosina talouden elpymisen näkyvän myös taiteen perusopetuksen resursoinnissa, sanoo liiton tuore toiminnanjohtaja Viivi Seirala.

Hän arvioi, että vaikka erilaisia yhteistyömalleja on kehitetty, on opetuksen tarjonnassa suuria eroja maakuntien ja taidealojen välillä.
— Viimeisimmän tilastotiedon mukaan taiteen perusopetukseen osallistuu keskimäärin 12 prosenttia ikäluokasta. Alueelliset erot ovat suuria, jossain päästään lähes 20 prosenttiin, toisaalla taas jäädään paljon alle keskiarvon.

Opetus, siellä missä sitä järjestetään, on kuitenkin kohtuullisen tasalaatuista, kiitos valtakunnallisten opsien. Perusteet ovat väljät, mutta antavat yhteiset suuntaviivat toimijoille.

Vesa Vuorela

Taito-käsityökouluissa taiteen perusopetuksen piiriin pääsevät myös aikuiset.

— Keskeistä opetuksessa on laadukas opettajakoulutus. Suomessa se on keskimäärin hyvällä tolalla, mutta taiteenalakohtaisia eroja on.

Pitkäjänteinen, ammattilaisten johdolla korkeatasoisesti toteutettu taideharrastus kasvattaa tulevia taiteilijoita ja taideyleisöä.
— Korkeatasoinen taidekasvatus on suomalaisen taide- ja kulttuurielämän perusta.

Taiteen perusopetus lukuina

Tavoittaa noin 126 000 lasta ja nuorta.
Opetusta antaa 393 oppilaitosta 251 kunnan alueella.
Yleinen oppimäärä on 500, laaja oppimäärä 1 300 tuntia.
Taiteenalat ovat musiikki, tanssi, sanataide, teatteri, sirkus, kuvataide, käsityö, arkkitehtuuri ja mediataiteet.